Ontwikkelingen Justitievakbond Juvox

Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox heeft op 20 februari 2020 de toenmalige penningmeester en een ander lid van het hoofdbestuur uit het lidmaatschap ontzet. De reden voor de ontzetting was dat beide personen zich gedroegen op een wijze die ernstig in strijd was met de statuten van Juvox. 

Uit de na de ontzetting overgedragen boekhouding is vervolgens het ernstig vermoeden ontstaan van frauduleus handelen door de voornoemde penningmeester. Het hoofdbestuur heeft daarom een forensisch onderzoek laten uitvoeren naar de financiële handel en wandel van de voornoemde penningmeester, voor zover gerelateerd aan de banktegoeden van Juvox. 

De voornoemde penningmeester heeft de huidige voorzitter en diens partner van onjuist declareren beticht. Om deze beschuldiging goed te kunnen ontkrachten, heeft het hoofdbestuur een forensisch onderzoeker gevraagd om zowel het declaratiegedrag en het handelen van de voornoemde penningmeester als ook het declaratiegedrag van de voorzitter en diens partner te onderzoeken. 

Uit het forensisch onderzoek is gebleken dat de voornoemde penningmeester heeft gefraudeerd en dat de voorzitter en zijn partner daarentegen geen enkele blaam treffen. De forensisch onderzoeker heeft zijn bevindingen persoonlijk toegelicht in een vergadering van het hoofdbestuur met afgevaardigden naar de ledenraad op 16 september 2020.

Inmiddels is aangifte gedaan tegen de voornoemde penningmeester en heeft het hoofdbestuur diens lidmaatschap van Juvox met onmiddellijke ingang beëindigd.

Een aantal sectiebestuursleden heeft gedurende dit proces (vanaf februari 2020) pogingen ondernomen om een goede afwikkeling van de ontstane situatie te frustreren, door de conclusies van het onderzoek in twijfel te trekken, door feitelijk en aantoonbaar onjuiste negatieve berichten over het hoofdbestuur te verspreiden en door zich bij herhaling opruiend uit te laten. Een aantal kaderleden is naar de pers gegaan, waardoor ook buiten de vereniging een negatief beeld over Juvox is ontstaan.

Daarnaast heeft een aantal sectiebestuursleden zich onttrokken aan de taken en verplichtingen die tot de functie van sectiebestuurslid behoren. Deze sectiebestuursleden hebben niet deelgenomen aan vergaderingen en zij hebben geweigerd om voor die vergaderingen input te geven ondanks herhaaldelijke (schriftelijke) verzoeken daartoe van het hoofdbestuur. Een tweetal afgevaardigden naar de ledenraad heeft zich opruiend uitgelaten binnen de vereniging en daarnaast zich negatief uitgelaten tegenover de pers.

Door dit gedrag van genoemde sectiebestuurders en afgevaardigden naar de ledenraad is een onwerkbare situatie ontstaan. 

Het hoofdbestuur is van mening dat door voornoemde sectiebestuurders en afgevaardigden naar de ledenraad de belangen van de vereniging ernstig zijn geschaad en in strijd met de statuten is gehandeld. De acties van voornoemde personen druisen in hoge mate in tegen waar onze vereniging voor staat, namelijk: individuele en collectieve belangenbehartiging. Het hoofdbestuur kon dan ook geen andere beslissing nemen dan het lidmaatschap van deze bestuurders en afgevaardigden naar de ledenraad op te zeggen. 

Tijdens de ledenraad, die op 9 december 2020 zal plaatsvinden, zal over alles aangaande de ontstane situatie van gedachten worden gewisseld met alle afgevaardigden naar de ledenraad. 

Hoofdbestuur Justitievakbond Juvox

Meer nieuws

Justitievakbond Juvox in de media

Wederom heeft een(zelfde) journalist een negatief artikel gepubliceerd over het bestuur van Justitievakbond Juvox.  Bij goede onderzoeksjournalistiek behoort een journalist bij het ontvangen van informatie

Ju4tje – Het laatste Juvox-nieuws

In dit nummer de volgende onderwerpen: Huidige stand van zaken cao Rijk-onderhandeling OPROEP: Ervaringsverhalen! Mediorfunctie met seniortaken! Voorgenomen besluit assistent-officieren Posttraumatische stressstoornis (PTSS) VACATURES JUVOX;

JU4TJE – Het laatste Juvox-nieuws!

In dit nummer de volgende onderwerpen: Diploma-eisen medior en senior functies. Juvox stelt voorwaarden! Dringende oproep tot z.s.m. vaccineren beroepsgroepen Veiligheidssector Eindevaluatie van 5 jaar