Justitievakbond Juvox, rapport feitenonderzoek

Niet-integer, zelfverrijking, intimidatie. Enkele voorbeelden van verwijten van melders aan het adres van enkele (voormalig) bestuursleden van Justitievakbond Juvox.
Deze verwijten heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid, na Kamervragen, opdracht doen geven aan de ‘commissie Juvox’ (onder leiding van hoogleraar Emile Kolthoff) om medio 2021 een feitenonderzoek op te starten.

Het feitenonderzoek is begin 2022 afgerond en het onderzoeksrapport met hierin de houdbare en niet houdbare verwijten is op 13 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer en sindsdien ook openbaar.

De verwijten en de bevindingen van de commissie

De periode 2019/2020 kenmerkt zich door wisselingen in het bestuur. Deze wisselingen hebben voor flinke onrust gezorgd binnen zowel het bestuur als bij de kaderleden. In 2020 zijn enkele bestuursleden ontzet uit de vereniging maar ook kaderleden hun lidmaatschap opgezegd. Dit heeft geleid tot de zogenoemde bestuurlijke crisis.

Bestuur- en kaderleden worden niet zomaar ontzet of een lidmaatschap opgezegd. Hier heeft het voormalig hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox voldoende aanleiding voor gehad. De commissie Juvox heeft dan ook het verwijt ten aanzien van de ontzetting en opzegging van kader- en bestuursleden als ‘niet houdbaar’ gekwalificeerd. Dit houdt in dat het voormalig hoofdbestuur terecht het lidmaatschap van betrokken kaderleden heeft mogen opzeggen alsook terecht enkele bestuursleden heeft mogen ontzetten.
Vanwege de ontzettingen en opzeggingen is er onder betrokkenen veel onvrede en onrust ontstaan. Deze onrust, onvrede en vele verwijten over en weer hebben geleid tot een door het voormalig hoofdbestuur publiek statement in de vorm van een publicatie op de website maar ook een brief aan de leidinggevenden van betrokkenen. Het verwijt ten aanzien van publicatie van dit publieke statement en verzending van de brieven aan de leidinggevenden van de betrokkenen heeft de commissie Juvox gekwalificeerd als ‘houdbaar’. Het publieke statement namens het voormalig bestuur en de brieven aan de leidinggevenden hadden niet in deze vorm geplaatst en verzonden mogen worden.

De verwijten die zijn gedaan ten aanzien van intimidatie door de voormalig voorzitter zijn in onderling samenhang beschouwend en alles overziend, als ‘niet houdbaar’ gekwalificeerd door de commissie Juvox.

De commissie heeft ook een aantal verwijten op financieel vlak onderzocht.
Leden van het hoofdbestuur kunnen aanspraak maken op vrijstelling van werk in uren met behoud van salaris (regeling vanuit de werkgever JenV) om taken te verrichten en overleggen te voeren met de bestuurders van JenV-organisaties. Tot aan maart 2020 hebben enkele voormalig bestuursleden naast deze regeling ook gebruik gemaakt van verschillende binnen de vereniging vastgestelde vergoedingen. De commissie Juvox heeft ten aanzien van deze vergoedingen geoordeeld dat dit ‘niet passend’ is. Betreffende bestuursleden ontvingen tenslotte gewoon een salaris maar genoten daarnaast van diverse vergoedingen. Omdat dit mogelijk beoordeeld kan worden als extra inkomsten naast een inkomen en

daarom opgegeven dient te worden bij de aangifte Inkomstenbelasting, wordt de Belastingdienst door het Ministerie van JenV hierover geïnformeerd. De Belastingdienst zal zelfstandig beoordelen of dit nader onderzocht dient te worden en of er consequenties volgen voor de individuen die deze vergoedingen hebben ontvangen.

Ten aanzien van de verwijten aan het adres van de voormalig voorzitter en voormalig penningmeester over het indienen van te hoge declaraties heeft de commissie Juvox het verwijt als ‘niet houdbaar’ gekwalificeerd. Maandelijkse declaraties, aantal gedeclareerde kilometers, gedeclareerde verblijfskosten, gedeclareerde overige kosten en het aantal gewerkte dagdelen zijn als plausibel beoordeeld door de commissie en zijn daarmee dan ook niet bovenmatig. Deze verwijten worden dan ook als ‘niet houdbaar’ gekwalificeerd.

Tot 1 januari 2020 heeft de partner van de voormalig voorzitter via een payrollbedrijf de notulen van alle vergaderingen verzorgd en het terugkerende magazine van Juvox geredigeerd. Over de facturen en bedragen zijn twijfels ontstaan welke geleid hebben tot uitingen in de media als ‘zelfverrijking en ‘graaien in de verenigingskas’. De commissie Juvox heeft het verwijt, dat te hoge facturen door de partner van de voorzitter ten behoeve van Juvox verrichte werkzaamheden zijn ingediend, als ‘niet houdbaar’ gekwalificeerd.

Lees hier het uitgebreide rapport terug

Tot slot

Zoals de commissie aangeeft in het rapport: in dit traject is er alleen maar sprake van verliezers. De reputatie en gezondheid van mensen is geraakt, net als de reputatie van Justitievakbond Juvox en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
In het kader van volledige transparantie zal het nieuwe bestuur met de ledenraad eind juni de inhoud van het onderzoeksrapport en de daarmee niet houdbare en houdbare gekwalificeerde feiten bespreken. Een goede weg heeft het huidige bestuur van Justitievakbond Juvox al ingeslagen. Ook de onderzoekscommissie heeft dit gedurende het onderzoek geconstateerd en refereert daaraan in haar rapport. Juvox heeft sinds maart 2020 al flinke professionaliseringsslagen gemaakt door onder andere een accountantskantoor de financiële administratie te laten beheren, de door de ledenraad vastgestelde financiële richtlijnen in te voeren en het wijzigen en/of stoppen van bepaalde vergoedingen (cf. fiscale wet- en regelgeving) aan bestuur- en kaderleden.

Qua vergoedingen ontvangen kader- en bestuursleden enkel een vergoeding voor wat betreft de daadwerkelijk gemaakte kosten en onkosten cf. de financiële richtlijnen die binnen de vereniging in samenspraak met de accountant zijn vastgesteld.
Het nieuwe bestuur sluit volledig aan bij de bevindingen van de commissie dat een extra vergoeding naast een vrijstellingsregeling ongepast en niet nodig is.

Het besturen van een vakbond doen wij vanuit een bepaalde overtuiging en met passie om de belangen van de werknemers in onze sector zowel collectief als individueel zo goed mogelijk te behartigen. En dat betekent hard werken met onze hart en ziel.

Het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox Samantha Velders, Ad Kollau en Frank Bos

Meer nieuws

Geen goed voornemen maar een feit!

Justitievakbond Juvox vindt de aansluiting bij vakcentrale CMHF Per 2023 maakt Justitievakbond Juvox onderdeel uit van de Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen (CMHF) Overheid.

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws!

In deze uitgave: Vakbondscontributie; laat geen geld liggen! Verduurzaming en declareren Ontwikkelingen DC Zeist/Rotterdam en PI Nieuwegein Update vanuit de Raad voor de Rechtspraak

Sprakeloos…

Wij zijn sprakeloos.De hulpverleners, nu slachtoffers. Voor dit verlies zijn geen woorden. Wij wensen familie en nabestaanden van onze collega veel sterkte met dit immense

Ju-4tje – Het laatste Juvox-nieuws

Nieuwe verlofregeling of toch behoud van de PAS? De RVU-regeling Verduurzaming van jouw woning Stijgende prijzen Brief aan de MP – Coalitie voor Veiligheid

Doei oud! Hoi nieuw!

NIEUWSBRIEF PENSIOEN SEPTEMBER 2022 Toch nog een regeling vervroegd uittreden! Noodzaak pensioenhervorming? Lezersrubriek Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor Bedrag ineens Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

DRINGENDE OPROEP: VEILIGHEID, JUIST NU!

Coalitie voor Veiligheid (CvV) wijst de minister-president op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. In de brief wijzen de bij de coalitie betrokken