Privacy policy

Onze organisatie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 2. verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vragen om een uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Onze organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze organisatie. Onze gegevens kun je vinden op de contactpagina of ergens anders op de website.


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door onze organisatie ten behoeve van de volgende doeleinden:
1.         Om je toe te staan je eigen gegevens te kunnen bewerken in de Juvox-app; 
2.         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
3.         Het registreren van deelnemers aan trainingen;
4.         Het versturen van informatie omtrent updates;
5.         Het beantwoorden van vragen aangaande jouw gegevens in onze versie van de ledenadministratie of Juvox-app;
6.         Om de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
7.         Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze community, het internetportal, formulieren of een van onze overige diensten.
8.       Om je vraag, advies, klacht of anders over jouw gegevens of je reactie op informatie in de ledenadministratie van jouw gegevens te verwerken.
9.       Om je te benaderen over je vraag, advies, klacht of anders omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
10.       Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze leden (onderzoek).
11.       Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
12.       Om jouw gepersonaliseerde content aan te kunnen bieden.
13.       Om jouw gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.
14.       Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties. 
15.       Om jouw vragen, adviezen klachten of anders te beantwoorden en/of te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam en volledig adres, e-mailadres en organisatie.


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat Justitie dan wel de Politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


BEWAARTERMIJN
Onze organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


BEVEILIGING
Wij en onze leverancier Dispi bv. hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens onze organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren minimaal een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen altijd voor encryptie van persoonsgegevens;
 • onze leverancier maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.